1770 Village Place Studio 25, San Diego CA 92101
  2024


Feb 11xxxxxxAGASC General Meeting 
xxxxxxxxxxxxxAdhesive Talk - Meeting 2:00-5:00
xxxxxxxxxxxxxWith a Potluck After the Meeting
xxxxxxxxxxxxxTom Marosz Studio
xxxxxxxxxxxxx606 Concepcion Avenue
xxxxxxxxxxxxxSpring Valley, CA  91977

April 3-7         Glass Craft & Bead Expo
                        South Point Hotel and Casino
                        Las Vegas, NV


email me

1770 Village Place Studio 25, San Diego CA 92101